Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Logo - Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Protokół z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim odbytej w dniu 21 grudnia 2021 roku
Data utworzenia
2022-01-26
Opis

Protokół nr 37/2021
z XXXVII sesji Rady Miejskiej
w Opolu Lubelskim

Miejsce sesji:    obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej odbyły się w sali widowiskowo-kinowej Opolskiego Centrum Kultury (ul. Lubelska 30)
Data sesji: 21 grudzień 2021 roku
Godzina rozpoczęcia sesji: 12:00
Godzina zakończenia sesji: 13:50
Numery podjętych uchwał: od XXXVII/305/2021 do XXXVII/312/2021
Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim - Pan Dariusz Stachowicz

Uczestnicy obrad:
1)    Radni Rady Miejskiej - 14 osób (lista obecności w załączeniu do protokołu)
1.    Adamczyk Adam
2.    Bryś Waldemar
3.    Buczek Marcin 
4.    Cygan Karol 
5.    Gałek Wiesław
6.    Goleń Andrzej
7.    Kępiński Dominik
8.    Stachowicz Dariusz 
9.    Stempin Marcin
10.    Stępniak Zofia
11.    Śliwa Romuald
12.    Śpiewak Radosław
13.    Wicha Zofia
14.    Woś Katarzyna
2) Burmistrz – Sławomir Plis
3) Zastępca Burmistrza – Waldemar Gogół
4) Skarbnik Gminy - Dorota Bełżek
5) Sekretarz Gminy – Izabela Zarzycka
6) Adwokat – Maciej Burzyński
7) Dyrektor Centrum Usług Społecznych – Ewelina Szkutnicka
8) Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół – Janusz Gąsior
9) Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Samorządowych - Justyna Haraszczuk

Punkt 1
Otwarcie sesji. 
Dariusz Stachowicz - Przewodniczący Rady Miejskiej:
Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Następnie przywitał Radnych, Pana Burmistrza – Sławomira Plisa, Pana Zastępcę Burmistrza – Waldemara Gogoła, Panią Sekretarz – Izabelę Zarzycką, Panią Skarbnik - Dorotę Bełżek, Pana Mecenasa Macieja Burzyńskiego, Panią Dyrektor Centrum Usług Społecznych –Ewelinę Szkutnicką, Pana Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół – Janusza Gąsiora, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz osoby obsługujące sesję. Przewodniczący poinformował, że w dzisiejszej sesji uczestniczy redaktor lokalnego tygodnika – Pani Agnieszka Ciekot.
Następnie zarządził sprawdzenie listy obecności i stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 Radnych, co stanowi quorum, aby Rada Miejska mogła obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Punkt 2
Przyjęcie porządku obrad. 
Dariusz Stachowicz - Przewodniczący Rady Miejskiej:
Pan Przewodniczący zaproponował zmianę w porządku obrad polegającą na usunięciu z porządku punktu 12 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Czteroletniego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Opole Lubelskie na lata 2022 - 2025”. W trakcie obrad komisji stałych Rady Miejskiej okazało się, że załącznik do powyższej uchwały wymaga naniesienia poprawek. 
Następnie zwrócił się z pytaniem czy ktoś chciałby wnieść dodatkowe uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej z wnioskowaną poprawką.
Głosowanie: 
14 – „za”, 
0 – „przeciwnych”, 
0 – „wstrzymujących się”. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że głosowało 14 Radnych, wszyscy Radni byli „za”. Porządek obrad w zaproponowanym kształcie został przyjęty.

Przyjęty porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.
5.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2021 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
a)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
10.     Uchwalenie budżetu gminy Opole Lubelskie na 2022 rok:
a)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b)    opinia Komisji Budżetu, Promocji i Rozwoju Gminy do projektu budżetu,
c)    odczytanie opinii pozostałych Komisji stałych Rady Miejskiej do projektu budżetu,
d)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
e)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f)    głosowanie nad uchwałą budżetową na rok 2022.
11.     Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Komaszycach.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad ich wypłacania Radnym Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. 
13.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Opola Lubelskiego.
14.     Sprawy różne i wolne wnioski.
15.     Zamknięcie obrad.

Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej:
Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z Radnych wnosi uwagi do protokołu. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Przewodniczący zaproponował głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr 36/2021 z XXXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2021 r.
Głosowanie: 
14 – „za”, 
0 – „przeciwnych”, 
0 – „wstrzymujących się”. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że głosowało 14 Radnych, wszyscy głosowali za przyjęciem protokołu, protokół z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim został przyjęty.

Punkt 4 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej:
Przewodniczący poinformował, że do momentu rozpoczęcia sesji nie wpłynęły żadne interpelacje.
Następnie zapytał, czy ktoś z Radnych chciałby jeszcze w tej chwili złożyć interpelację lub zapytanie na piśmie. Wobec braku zgłoszeń zarządził przejście do kolejnego punktu obrad.

Punkt 5
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej: przekazał głos Burmistrzowi.
Sławomir Plis – Burmistrz Opola Lubelskiego:
Pan Burmistrz poinformował, że przedstawi najważniejsze zadania realizowane przez wydziały Urzędu Miejskiego.
1.    Zakończono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem przestrzeni Starego Rynku, skwer został oddany do użytku. Przedsiębiorcy oraz mieszkańcy zrewitalizowanego obszaru zgłaszają problemy z brakiem parkingów. Jest to spowodowane tym, że większość osób parkuje samochody w centrum miasta na okres ponad ośmiu godzin dziennie. Powoduje to brak dostępności wolnych miejsc parkingowych dla klientów sklepów i zakładów usługowych. Trwają prace nad rozwiązaniem sytuacji, rozważane jest wprowadzenie opłat za parkowanie.
2.    Zakończono realizację zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową lodowiska sztucznego z zadaszeniem z funkcją kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej Nr 2. Wartość całego zadania wyniosła ponad 3 mln złotych. Zadanie zostało dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Inwestycja ta jest kolejnym zrealizowanym punktem kampanii wyborczej. Niedawno do użytku został oddany obiekt boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią. Na obydwie inwestycje otrzymaliśmy 50% wsparcie finansowe.
3.    2 grudnia odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy IV kadencji. W sesji uczestniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Dariusz Stachowicz. Na sesji odbyły się wybory Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy. Na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady wybrany został Antoni Leszczyński - uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim. Na Wiceprzewodniczących wybrani zostali: Gabriela Prościńska - uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim i Antoni Śliwa ze Szkoły Podstawowej Nr 1. Młodzieżowa Rada to reprezentanci wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu naszej gminy. Kadencja rady trwa dwa lata, mamy nadzieję, że sytuacja pandemiczna nie utrudni prac rady. 
4.    Do Wojewody Lubelskiego złożony został wniosek o objęcie dopłatą w roku 2022 z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Termin złożenia wniosku upływał 15 grudnia. Planujemy uruchomić trzy odcinki połączeń autobusowych. Będzie to uzupełnienie zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe. Dopłata jest dużym wsparciem dla samorządu, po naszej stronie pozostaje zaledwie 10 % kosztów realizacji zadania.
5.    W listopadzie odbyła się gminna zbiórka elektroodpadów, zebrano około 17 ton.
6.    Uzyskano pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie:
- projektu budżetu na 2022 r.,
- projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037,
- możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Opole Lubelskie na 2022 rok.
Przygotowanie projektu budżetu to bardzo ważna praca wykonana przez służby finansowe. Projekt został zaakceptowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Radny Marcin Buczek:
Pan Radny odniósł się do sprawy zagospodarowania przestrzeni parkingowej na Starym Rynku. Zaproponował, aby podjąć działania zmierzające do zakazu nie tyle parkowania co „garażowania” w centrum miasta. Wspomniał o pomyśle pobierania opłat za parkowanie powyżej 1,5 godziny w godzinach 700 - 1600. O opłaty takie wnioskowali przedsiębiorcy. Należy w tym temacie przeprowadzić konsultacje z osobami zainteresowanymi, z przedsiębiorcami.
Radny Karol Cygan:
Pan Radny poinformował, że otrzymuje informacje od mieszkańców w sprawie wypożyczania łyżew na lodowisku. Lodowisko cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, niestety w wypożyczalni brakuje łyżew dla małych dzieci (w małych rozmiarach).
Sekretarz Gminy Izabela Zarzycka:
Pani Sekretarz poinformowała, że najmniejszy dostępny rozmiar to 32, dodatkowo łyżwy są regulowane. 
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej:
Przewodniczący podziękował Panu Radnemu za zwrócenie uwagi na tę sprawę. 
Radny Marcin Buczek:
Pan Radny zwrócił uwagę na problem związany z żądaniem okazania zaświadczenia o szczepieniu na Covid-19 pracownikowi obsługującemu lodowisko. W związku z tym Pan Radny zadał pytanie czy pracownicy są upoważnieni do wglądu w takie dokumenty, czy podpisywali klauzule odnośnie przetwarzania danych wrażliwych.
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej:
Przewodniczący poinformował, że odpowiedź na pytanie Pana Radnego Marcina Buczka zostanie udzielona w formie pisemnej po wcześniejszym sprawdzeniu stanu faktycznego. Następnie wobec braku dalszych uwag Przewodniczący zaproponował przejście do kolejnego punktu obrad.

Punkt 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2021 rok.
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poinformował, że dokument był szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji stałych przez Panią Skarbnik. Następnie zapytał czy ktoś z Radnych chciały się odnieść do projektu. Wobec braku pytań zarządził przejście do głosowania uchwały.
Wynik głosowania: 
uchwała Nr XXXVII/305/2021 w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2021 rok
14 – „za”, 
0 – „przeciwnych”, 
0 – „wstrzymujących się”. 
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że głosowało 14 Radnych, wszyscy Radni głosowali „za”. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2021 rok została przyjęta.

Punkt 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały a następnie zwrócił się z pytaniem do Radnych czy ktoś chciałby się odnieść do projektu i załączników. 
Wobec braku zgłoszeń zarządził przejście do głosowania.
Wynik głosowania: 
uchwała Nr XXXVII/306/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
14 – „za”, 
0 – „przeciwnych”, 
0 – „wstrzymujących się”. 
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że głosowało 14 Radnych, wszyscy Radni głosowali „za”. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej została przyjęta.

Punkt 8
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby się odnieść do uchwały bądź załącznika. 
Wobec braku zgłoszeń zarządził przejście do głosowania.
Wynik głosowania: 
uchwała Nr XXXVII/307/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
14 – „za”, 
0 – „przeciwnych”, 
0 – „wstrzymujących się”. 
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że głosowało 14 Radnych, wszyscy Radni głosowali „za”. Uchwała została przyjęta.


Punkt 9 
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Pan Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Gminy – Dorota Bełżek:
Pani Skarbnik poinformowała, że do projektu wieloletniej prognozy finansowej, złożonego 15 listopada 2021 r. w Regionalnej Izbie Obrachunkowej i przedłożonego radnym Rady Miejskiej skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał opinię, którą następnie odczytała.
Dodatkowo Pani Skarbnik poinformowała o wypełnieniu przez organ wykonawczy obowiązku wynikającego z ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i niektórych innych ustaw. Wypełniając ustawowy obowiązek wybrania trzyletniego bądź siedmioletniego okresu do wyliczenia relacji, o której była mowa w uzasadnieniu odczytanej przed chwilą uchwały RIO Burmistrz dokonał wyboru siedmioletniego okresu wybierania średniej arytmetycznej z minionych lat. W momencie przygotowywania projektu budżetu nie było jeszcze takiego zapisu zmieniającego. Wybór okresu siedmioletniego wynika z przeprowadzonej analizy danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej i wyraźnie wskazuje, że jest on okresem korzystniejszym dla naszej gminy.
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Pan Przewodniczący podziękował Pani Skarbnik za informacje, następnie odczytał projekt uchwały. Zapytał, czy ktoś chciałby się odnieść do projektu uchwały bądź załączników. 
Wobec braku zgłoszeń zarządził przejście do głosowania.
Wynik głosowania: 
uchwała Nr XXXVII/308/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
13 – „za”, 
0 – „przeciwnych”, 
1 – „wstrzymujących się”. 
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że głosowało 14 Radnych, 13 Radnych głosowało „za”, jeden Radny (Karol Cygan) „wstrzymał się od głosu”. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej została przyjęta.

Punkt 10 
Uchwalenie budżetu gminy Opole Lubelskie na 2022 rok 
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Pan Przewodniczący poinformował, że w punkcie 10 porządku obrad znajduje się sześć podpunktów. Następnie zgodnie z pierwszym podpunktem odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby się odnieść do projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami. Wobec braku uwag oddał głos Przewodniczącemu Komisji Budżetu Promocji i Rozwoju Gminy – Panu Andrzejowi Goleniowi z prośbą o przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie projektu budżetu na 2022 rok.
Przewodniczący Komisji Budżetu Promocji i Rozwoju Gminy –Andrzej Goleń:
Pan Radny odczytał opinie:
- Komisji Budżetu Promocji i Rozwoju Gminy,
- Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska,
- Komisji Spraw Komunalnych i Bezpieczeństwa Publicznego,
- Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych,
- Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej, 
- Komisji Rewizyjnej.
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu gminy na rok 2022 wraz z autopoprawkami naniesionymi przez Burmistrza. Komisje nie wniosły żadnych uwag oraz nie zgłosiły wniosków.
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Pan Przewodniczący zarządził przejście do podpunktu - d: odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i o zabranie głosu poprosił Panią Skarbnik.
Skarbnik Gminy – Dorota Bełżek:
Pani Skarbnik poinformowała, że wraz z opinią dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej wpłynęły również dwie kolejne opinie odnoszące się do projektu uchwały budżetowej:
- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Opole Lubelskie na 2022 rok,
- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Opole Lubelskie na 2022 rok.
Po odczytaniu obydwu uchwał Pani Skarbnik poinformowała, że odnoszą się one do projektu budżetu przesłanego do RIO w listopadzie. W chwili obecnej projekt został 
w niewielkim stopniu zmieniony. Pan Przewodniczący odczytał aktualny projekt uchwały budżetowej. Zmiany są na tyle nieistotne, że pomimo iż opinia RIO odnosi się do poprzedniego projektu to jest ona aktualna również dla projektu z poprawkami. Zmiany odnoszą się do zmian dochodów i wydatków w tej samej wysokości. Uchwalony deficyt nie uległ zmianie.
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Pan Przewodniczący podziękował Pani Skarbnik za przedstawienie opinii i zarządził przejście do kolejnego podpunktu: Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. Zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi do projektu. Radni nie zabrali głosu.
Pan Przewodniczący podziękował Panu Burmistrzowi oraz służbom finansowym z Panią Skarbnik na czele za przygotowanie projektu budżetu.
Burmistrz Sławomir Plis:
Pan Burmistrz poinformował, że budżet na 2022 rok jest kolejnym budżetem proinwestycyjnym. Zadania są realizowane zgodnie z przyjętą strategią. Na inwestycje przeznaczone jest prawie 16 mln złotych. Staramy się pozyskiwać jak najwięcej środków zewnętrznych. Zrezygnowaliśmy z realizacji ponad 10 - milionowej inwestycji jaką była rewitalizacja stawów. Była to decyzja podjęta na początku kadencji umożliwiająca realizację innych zadań, zadań kluczowych dla naszej gminy. Zadaniami tymi była budowa dróg powiatowych i gminnych. Dzięki dobrej współpracy ze Starostą Opolskim - Dariuszem Piotrowskim inwestycji drogowych wykonaliśmy bardzo dużo (ponad 40 km dróg 
w ciągu dwóch lat). Realizując inwestycje cały czas myślimy nie tylko o stronie wydatkowej ale również dochodowej. Bardzo skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne, dodatkowo szukamy oszczędności, czego przykładem może być inwestycja polegająca na wymianie oświetlenia z sodowego na ledowe w całej gminie. Dzięki tej inwestycji osiągniemy wymierne korzyści dla naszego samorządu (około 300 tys. złotych rocznie). Wykluczyliśmy zadania, które w naszej ocenie były nie do zrealizowania, postawiliśmy na zupełnie inne zadania, oczekiwane przez mieszkańców. 
Koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby pozyskiwać środki zewnętrzne. Od 2018 roku pozyskaliśmy kwotę 60 mln złotych (są to środki unijne i krajowe). Rzadko się o tym mówi, mało też o tym piszą media. A szkoda, bo skala zadań inwestycyjnych w naszym samorządzie jest ogromna i warto to podkreślać. Jeśli chodzi o 2022 rok to planowane inwestycje wymienione są w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej. Są to m.in.: budowa ul. Owocowej, ul. Zielonej, modernizacja pięciu świetlic (w Pusznie Godowskim, Niezdowie, Komaszycach, Kamionce i Zadolu), modernizacja budynku przy ul. Podzamcze. W budynku tym znajdują się mieszkania komunalne, dzięki modernizacji powstaną nowe mieszkania. Kolejnym zadaniem jest rewitalizacja centrum miasta: ul. Nowego Rynku, Lubelskiej, Kościuszki. Mieszkańcy oczekiwali rewitalizacji centrum miasta. Udało się wykonać pierwszy i drugi etap zadania. Wniosek na drugi etap został złożony w obecnej kadencji, nie był złożony za poprzednika. Otrzymaliśmy ogromne wsparcie na ten cel z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to bardzo ważne zadanie. Centrum miasta jest naszą wizytówką. Ponadto planowana jest rewitalizacja parku miejskiego i wspomniana inwestycja wymiany oświetlenia ulicznego. Jesteśmy pierwszą gminą na terenie powiatu opolskiego, w której realizowana jest taka inwestycja. Największe środki finansowe samorządy ponoszą właśnie na oświetlenie. Rocznie wydajemy ponad 700 tys. zł na oświetlenie uliczne. Przyjęliśmy strategię, aby szukać oszczędności tam, gdzie jest to możliwe. Korzystamy z nowych możliwości, z nowych technologii. Inne samorządy również miały możliwość pozyskiwania środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych, a nie zdecydowały się na taką inwestycję. Na realizację wymiany oświetlenia pozyskaliśmy prawie 4 mln zł. Nie udało by się tej inwestycji zrealizować bez wsparcia tych środków. Ponadto wspólnie z powiatem realizujemy kolejne zadanie drogowe, tj. ul. 600 – lecia, ul. Podzamcze i ul. Parkową. Jest to bardzo ważny szlak komunikacyjny w naszym mieście. Dzięki dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim planujemy drugi etap realizacji zadania jakim jest budowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Elżbieta. Na to zadanie otrzymujemy 50 % wsparcia finansowego z Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto samorząd województwa lubelskiego złożył wniosek do ministerstwa na dofinansowanie budowy obwodnicy Opola Lubelskiego. Wiele zadań zostało wykonanych, wiele również zostało zaplanowanych na 2022 rok. Mamy świadomość, że nie spełnimy wszystkich oczekiwań mieszkańców, ale przyjęta przez nas strategia jest skuteczna i przynosi korzyści. Cały czas będziemy aplikować o środki, 
a nowa perspektywa finansowa 2021 -2027 również daje nam możliwości ich pozyskania. Przystąpiliśmy do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, w skład, którego wchodzą cztery gminy z naszego powiatu, nasza gmina jest liderem. To również umożliwi pozyskiwanie dodatkowych środków unijnych.
Następnie Pan Burmistrz podziękował wszystkim Radnym za zrozumienie i pomoc.
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Pan Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za wypowiedź. Zapytał czy ktoś z Radnych chciałby odnieść się do wypowiedzi Burmistrza lub projektu uchwały budżetowej. Wobec braku zgłoszeń zarządził przystąpienie do głosowania uchwały.
Wynik głosowania: 
uchwała Nr XXXVII/309/2021 w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
13 – „za”, 
1 – „przeciwnych”, 
0 – „wstrzymujących się”. 
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że głosowało 14 Radnych, 13 Radnych głosowało „za”, jeden Radny (Karol Cygan) głosował „przeciw”. Uchwała budżetowa na rok 2022 została przyjęta.

Punkt 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Komaszycach.
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Następnie zapytał czy ktoś z Radnych chciałby się odnieść do projektu uchwały. 
Wobec braku pytań zarządził przejście do głosowania uchwały.
Wynik głosowania: 
uchwała Nr XXXVII/310/2021 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Komaszycach
12 – „za”, 
0 – „przeciwnych”, 
2 – „wstrzymujących się”. 
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że głosowało 14 Radnych, dwunastu Radnych głosowało „za”, dwóch Radnych (Marcin Buczek, Karol Cygan) „wstrzymało się od głosu”. Uchwała została przyjęta. 


Punkt 12 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad ich wypłacania Radnym Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. 
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej:
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Następnie zapytał, czy ktoś z Radnych chciałby się odnieść do projektu uchwały. Wobec braku zgłoszeń zarządził przejście do głosowania uchwały.
Wynik głosowania: 
uchwała Nr XXXVII/311/2021 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad ich wypłacania Radnym Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
10 – „za”, 
3 – „przeciwnych”, 
0– „wstrzymujących się”. 
Dariusz Stachowicz - Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że głosowało 14 Radnych, dziesięciu Radnych głosowało „za”, trzech Radnych (Marcin Buczek, Andrzej Goleń, Romuald Śliwa) było „przeciw”, jeden Radny (Karol Cygan) „wstrzymał się od głosu”. Uchwała została przyjęta.

Punkt 13 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Opola Lubelskiego.
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej:
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Następnie zapytał, czy ktoś z Radnych chciałby się odnieść do projektu uchwały. Wobec braku zgłoszeń zarządził przejście do głosowania uchwały.
Wynik głosowania: 
uchwała Nr XXXVII/312/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Opola Lubelskiego
10 – „za”, 
2 – „przeciwnych”, 
2– „wstrzymujących się”. 
Dariusz Stachowicz - Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że głosowało 14 Radnych, dziesięciu Radnych głosowało „za”, dwóch Radnych (Marcin Buczek, Romuald Śliwa) było „przeciw”, dwóch Radnych (Karol Cygan, Andrzej Goleń) „wstrzymało się od głosu”. Uchwała została przyjęta.
 
Punkt 14
Sprawy różne i wolne wnioski.
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej: oddał głos Radnym.
Radny Marcin Buczek:
Pan Radny odniósł się do uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad ich wypłacania Radnym Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Poinformował, że część otrzymywanej diety będzie przeznaczał na cele charytatywne, np. na młodzieżowe drużyny pożarnicze.
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej:
Pan Przewodniczący podziękował Panu Radnemu za wypowiedź, następnie poprosił by 
w przyszłości wypowiadać się w sprawach dotyczących uchwał w odpowiednim punkcie obrad. Punkt dotyczący wysokości diet Radnych został już zamknięty.
O zabranie głosu poprosił przedstawiciel mieszkańców Pan Paweł Januszek.
Przedstawiciel mieszkańców - Paweł Januszek:
Pan Paweł Januszek poinformował, że reprezentuje lokalne środowisko, nieformalną grupę „Głos obywatelski powiatu opolskiego”, w imieniu której zwrócił się z pytaniami:
Czy władze samorządowe planują uruchomienie programu rekompensującego zdalne nauczanie, czy planują wspierać środkami samorządowymi likwidację negatywnych skutków nauki zdalnej i długotrwałej dysfunkcjonalności systemu nauczania. Pan Paweł poinformował, że jest świadkiem tej edukacji, zdalnej kultury i zdalnej rekreacji. Jej efektem jest spędzanie przez dzieci coraz większej ilości czasu przy szkodliwych na dłuższą metę urządzeniach elektronicznych. Zakup kolejnych tabletów czy komputerów za pieniądze podatników nie powinien być priorytetem. Od półtorej roku skutecznie osłabia się w społeczeństwie odporność naturalną. W tym miejscu Pan Paweł zacytował profesora Piotra Kunę – kierownika II Katedry chorób wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi: „Mamy taką ochronę zdrowia jaką mamy, nie możemy wiele z tym zrobić w krótkim okresie. Każdy powinien więc być odpowiedzialny także sam za siebie. Wpływ na to jaki będzie wynik walki z koronawirusem mają dwa elementy. Najważniejsza jest własna odporność, tak byśmy sars cov 2 zwalczyli. Na naszą odporność składa się odpowiednia dawka snu, umiarkowany wysiłek, unikanie palenia papierosów, jedzenie dużej dawki warzyw i owoców. Od 20 lat nie było tylu osób zainfekowanych wirusami grypy, para - grypy i rinowirusami. Podczas pandemii używamy różnego rodzaju środków dezynfekcyjnych, ich zużycie wzrosło kilkukrotnie. Preparaty te zabijają zarówno szkodliwe jak i nieszkodliwe mikroorganizmy, niszczą one nabłonek górnych dróg oddechowych dlatego wirusy mogą łatwiej wniknąć. Co więcej uszkadzają nos i gardło.” Zdaniem profesora Kuny podporządkowanie społeczeństwa strategii utrzymywania dystansu społecznego przyczyniło się do zmniejszenia liczby zakażeń innymi niż koronawirus patogenami. Oznacza to, że nasz układ odpornościowy przestał ćwiczyć i osłabł. Takich opinii jest dużo więcej. Warto dla własnej świadomości obywatelskiej po takie opinie sięgać, wypracowywać odpowiednie metody, żeby zwrócić uwagę na tą odporność naturalną. Dysponujemy w naszym regionie placówkami, które zajmują się kwestiami odporności, warto sprawdzić zasoby jakimi dysponujemy i uruchomić idee odporności, która już pojawia się w środowiskach naukowych. Idea naturalnej odporności jest w tym momencie kluczowa. Pan Paweł przypomniał, że na sesji w czerwcu zadał pytanie „co Radni sądzą na temat zbliżającej się tak zwanej segregacji sanitarnej”. Zaproponował, żeby zestawić odpowiedzi, które wówczas otrzymał z dzisiejszą rzeczywistością. Otrzymano informację, że na nowo otwartym lodowisku jest prowadzona bezprawna akcja pozyskiwania danych wrażliwych, informacji o przyjęciu preparatu, tzw. szczepionki. Podobna sytuacja jest w miejscach prywatnych, gdzie przedsiębiorcy czują się jak w kleszczach. Z jednej strony wiedzą, że nie posiadają takich narzędzi, aby pozyskiwać tego typu dane wrażliwe a z drugiej strony grozi im kara ze strony służb państwowych – sanepidu. Co gorsza ryzykują zwrotem zaliczek z tarczy antykryzysowej, które umarzane są wyłącznie po spełnieniu warunków zawartych w umowach, dokonuje się podziału sanitarnego ludzi. Nie wystarczy ubolewać nad procedurami covidowymi, należy działać, trafnie diagnozować przyczyny. Na koniec Pan Paweł podziękował za udzielenie głosu i złożył życzenia zdrowia.
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej:
Pan Przewodniczący podziękował Panu Pawłowi Januszkowi za przedstawienie stanowiska.
Radny Karol Cygan:
Pan Radny poinformował, że mieszkańcy zgłaszają problem śliskich chodników i ulic osiedlowych. Ponadto dodał, że otrzymał informację, że 11 grudnia karetka pogotowia jadąca do zgłoszenia na terenie Kluczkowice - Osiedle „zakopała się” (utknęła) i niestety nie mogła liczyć na pomoc służb ratowniczych. Kierowca karetki otrzymał informację, że Ochotnicza Straż Pożarna nie świadczy takich usług. Z informacji lekarza, który był w tej karetce wynika, że na terenie powiatu kraśnickiego takich problemów nie ma. Karetka była z Kraśnika, jej obsługa nie zna naszego terenu (GPS źle ją pokierował). Pan Radny zwrócił się do Burmistrza z prośbą o interwencję w tej sprawie.
Sławomir Plis – Burmistrz Opola Lubelskiego:
Pan Burmistrz odniósł się do tematu poruszonego przez Pana Radnego Karola Cygana. Poinformował, że Pan Radny Waldemar Bryś również wspominał o sytuacji związanej
z karetką. Jednostką OSP dysponuje komendant powiatowy straży pożarnej. Należy tę sytuację wyjaśnić, jeśli „nasi strażacy” otrzymali by takie zgłoszenie to z pewnością udzielili by pomocy. Być może zabrakło tu informacji. 
W kwestii odśnieżania zadanie to realizuje Opolskiego Przedsiębiorstwo Komunalne, jeśli pojawiają się jakieś problemy prosimy o zgłaszanie. Będziemy tą sprawę rozwiązywać na bieżąco.
Odnośnie covid-19 to wnioski Pana Pawła Januszka zapisaliśmy. Pan Paweł namawia do tego, żeby się nie szczepić. Osoby, które się zaszczepiły nie namawiają, żeby się nie szczepić. Ze względu na szacunek do bliskich osób, które zmarły na covid nie będziemy tego szerzej komentować. Jest to indywidualna ocena każdego człowieka.
Następnie Pan Burmistrz podziękował Radnym za przyjęcie budżetu na 2022 rok, za zrozumienie. Podziękował współpracownikom, służbom finansowym, Pani Skarbnik.  
Na zakończenie wypowiedzi Burmistrz złożył życzenia świąteczne dla wszystkich mieszańców, Radnych i współpracowników.
Radny Marcin Buczek:
Pan Radny odniósł się do wypowiedzi Radnego Karola Cygana odnośnie braku pomocy OSP dla karetki. Od tego roku działa centrum powiadamiania ratowniczego. Każde zgłoszenie trafia do Warszawy i tam dyspozytor przekierowuje i uruchamia odpowiednią komórkę. Mało prawdopodobne jest by w tym wypadku ktoś dzwonił do OSP, chyba, że kierowca karateki miał prywatny numer do OSP. Takiego zgłoszenia nikt nie może zignorować. Samochody jakimi dysponuje straż pożarna niekoniecznie mają możliwość wjechania wszędzie tam, gdzie wjeżdżają małe samochody. Gabaryty samochodu karetki pogotowia są znacznie mniejsze niż samochodu holowniczego więc to może w tej kwestii był problem.
Zawsze, kiedy Państwowa Straż Pożarna alarmuje „Ochotników” nie ma możliwości, żeby OSP nie wyjechało do zdarzenia. W przypadku zagrożenia życia i zdrowia alarmowanych jest kilka jednostek. Reaguje jednostka, która jako pierwsza pojawi się na miejscu zdarzenia.
Paweł Januszek:
Pan Paweł powiedział, że wszyscy dobrze znamy pojęcie chorób współistniejących, wiemy również, że koronawirus też istnieje, że przebieg choroby bywa bardzo poważny, jednak traktowanie śmierci na covid bez należytych, szeroko przeprowadzonych badań 
i ewentualnie diagnozy przyczyny śmierci, gdzie często przy chorobach nowotworowych jako przyczyna śmierci podawany jest covid to za płytka ocena.
Pan Paweł dodał, że nie jest przeciwnikiem szczepień oraz że jest już ponad 1500 leków, które hamują wnikanie wirusa do komórek i namnażanie się go. Są to tanie, popularne leki stosowane w leczeniu wielu chorób przewlekłych. Leki te cechują się hamowaniem pewnych enzymów niezbędnych do tego, aby wirus nie wnikał w komórki.
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej:
Pan Przewodniczący odczytał życzenia świąteczne otrzymane od Uniwersytetu Trzeciego Wieku a następnie złożył życzenia wszystkim Radnym i mieszkańcom. 

Punkt 15
Zamknięcie obrad
Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej:      
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował Radnym, 
a następnie zamknął obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej kadencji 2018 – 2023 o godz.: 13:50. 
Na tym protokół zakończono.

 

Plik
pdf pobrano: 9 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Stachowicz Dariusz Piotr
Dodano do BIP dnia: 2022-01-31 09:08:43