Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Logo - Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Burmistrz

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Dariusz Wróbel Stanowisko:burmistrz
Telefon:(081) 827-72-02
Email:
Godziny przyjęć:

poniedziałek - 9.00-13.00


Obowiązki:

 

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego UM

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

   
 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na z
 2. ewnątrz.

2) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

 

3) nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej gminy.

4) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.

 

5) udzielanie upoważnienia Zastępcy Burmistrza bądź łącznie Zastępcy i innej osobie do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.

 

6) udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej do jednoosobowego działania.

 

7) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

8) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

9) określanie sposobu wykonywania uchwał.

10) przedkładanie na sesję Rady sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

 

11) ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie Lubelskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

12) organizowanie współpracy z organami administracji samorządowej i rządowej oraz nadzorowanie zadań zleconych i powierzonych.

13) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych , uzgadnianie treści zawieranych porozumień oraz organizowanie wykonania zadań z nich wynikających

14) załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji i wniosków radnych.

 

15) gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami urzędu.

16) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

17) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

 

18) powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia Zastępcy Burmistrza.

 

19) ustalanie regulaminu organizacyjnego urzędu i regulaminu pracy urzędu oraz wydawanie zarządzeń i postanowień.

20) upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej.

 

21) ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu

22) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi

 

urzędu.

23) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty allograficzne).

24) opracowywanie planów operacyjnych ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.

25) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej gminy.

26) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad następującymi jednostkami organizacyjnymi gminy:

 • szkołami podstawowymi i zespołami szkół
 • Żłobkiem i Przedszkolem Miejskim

27) sprawowanie nadzoru nad następującymi wydziałami i samodzielnymi stanowiskami pracy:

   
 • Wydziałem Finansowo- Budżetowym
 • Wydziałem Spraw Obywatelskich i USC
 • stanowiskiem pracy ds. oświaty
 • stanowiskiem pracy ds. kon
 • troli wewnętrznej
 • stanowiskiem radcy prawnego

 

288 1
Dariusz Wróbel Stanowisko:burmistrz
Telefon:(081) 827-72-02
Email:
Godziny przyjęć:

poniedziałek - 9.00-13.00


Obowiązki:

 

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego UM

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

   
 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na z
 2. ewnątrz.

2) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

 

3) nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej gminy.

4) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.

 

5) udzielanie upoważnienia Zastępcy Burmistrza bądź łącznie Zastępcy i innej osobie do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.

 

6) udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej do jednoosobowego działania.

 

7) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

8) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

9) określanie sposobu wykonywania uchwał.

10) przedkładanie na sesję Rady sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

 

11) ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie Lubelskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

12) organizowanie współpracy z organami administracji samorządowej i rządowej oraz nadzorowanie zadań zleconych i powierzonych.

13) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych , uzgadnianie treści zawieranych porozumień oraz organizowanie wykonania zadań z nich wynikających

14) załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji i wniosków radnych.

 

15) gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami urzędu.

16) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

17) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

 

18) powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia Zastępcy Burmistrza.

 

19) ustalanie regulaminu organizacyjnego urzędu i regulaminu pracy urzędu oraz wydawanie zarządzeń i postanowień.

20) upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej.

 

21) ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu

22) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi

 

urzędu.

23) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty allograficzne).

24) opracowywanie planów operacyjnych ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.

25) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej gminy.

26) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad następującymi jednostkami organizacyjnymi gminy:

 • szkołami podstawowymi i zespołami szkół
 • Żłobkiem i Przedszkolem Miejskim

27) sprawowanie nadzoru nad następującymi wydziałami i samodzielnymi stanowiskami pracy:

   
 • Wydziałem Finansowo- Budżetowym
 • Wydziałem Spraw Obywatelskich i USC
 • stanowiskiem pracy ds. oświaty
 • stanowiskiem pracy ds. kon
 • troli wewnętrznej
 • stanowiskiem radcy prawnego

 

289 1
Dariusz Wróbel Stanowisko:Burmistrz Opola Lubelskiego
Telefon:(081) 827-72-02
Email:
Godziny przyjęć:

poniedziałek - 9.00-13.00


Obowiązki:

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego UM

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.

2) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

3) nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej gminy.

4) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.

5) udzielanie upoważnienia Zastępcy Burmistrza bądź łącznie Zastępcy i innej osobie do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.

6) udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej do jednoosobowego działania.

7) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

8) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

9) określanie sposobu wykonywania uchwał.

10) przedkładanie na sesję Rady sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

11) ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie Lubelskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

12) organizowanie współpracy z organami administracji samorządowej i rządowej oraz nadzorowanie zadań zleconych i powierzonych.

13) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych , uzgadnianie treści zawieranych porozumień oraz organizowanie wykonania zadań z nich wynikających.

14) załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji i wniosków radnych.

15) gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami urzędu.

16) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

17) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

18) powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia Zastępcy Burmistrza.

19) ustalanie regulaminu organizacyjnego urzędu i regulaminu pracy urzędu oraz wydawanie zarządzeń i postanowień.

20) upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej.

21) ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu.

22) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi urzędu.

23) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty allograficzne).

24) opracowywanie planów operacyjnych ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.

25) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej gminy.

26) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad następującymi jednostkami organizacyjnymi gminy:

    * szkołami podstawowymi i zespołami szkół
    * Żłobkiem i Przedszkolem Miejskim

27) sprawowanie nadzoru nad następującymi wydziałami i samodzielnymi stanowiskami pracy:

    * Wydziałem Finansowo- Budżetowym
    * Wydziałem Spraw Obywatelskich i USC
    * stanowiskiem pracy ds. oświaty
    * stanowiskiem pracy ds. kon
    * troli wewnętrznej stanowiskiem radcy prawnego


290 2
Dariusz Wróbel Stanowisko:Burmistrz Opola Lubelskiego
Telefon:(081) 827-72-02
Email:
582 3
Sławomir Plis Stanowisko:Burmistrz Opola Lubelskiego
Telefon:+48 81 827-72-02
Email:
800 4