Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Logo - Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Sekretarz

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Gabriela Teresińska - Pruchniak Stanowisko:Sekretarz
Telefon:(081) 827 72 04
290 0
Lechosław Skorek Stanowisko:sekretarz
Telefon:081 827-20-45
Email:
Godziny przyjęć:kazdy dzień tygodnia - 8.00-15.00
Obowiązki:

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego UM

Do zadań Sekretarza gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, a w szczególności:

1) nadzorowanie organizacji pracy w urzędzie oraz współdziałania poszczególnych wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy.

2) nadzorowanie współpracy urzędu z gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

3) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu i opracowywanie projektu jego zmian.

4) nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych pracowników urzędu i kierowników

gminnych jednostek organizacyjnych.

5) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami urzędu

6) opracowywanie zakresów czynności pracowników i zakresów czynności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, zgodnie z poleceniami Burmistrza.

7) dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników urzędu.

8) nadzór nad organizacją oraz koordynacja spraw związanych z wyborami do organów samorządu terytorialnego, wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi, referendami i spisami powszechnym.

9) nadzór nad przestrzeganiem w urzędzie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia mienia urzędu.

10) nadzór nad funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej .

11) branie udziału w kontrolach planowych oraz doraźnych zleconych przez Burmistrza .

12) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.

13) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej.

14) wydawanie zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.

15) organizowanie współdziałania z jednostkami pomocniczymi gminy.

16) nadzór na nad rozpatrywaniem skarg i wniosków, prowadzeniem ich rejestru oraz

książki kontroli rzędu.

17) sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady oraz na posiedzenia komisji.

18) nadzorowanie kompletowania dokumentacji z pracy Rady Miejskiej i Komisji. 19) organizacja kontaktów z prasą i środkami masowego przekazu.

20) sporządzanie testamentów allograficznych.

21) prowadzenie powierzonych przez Burmistrza spraw gminy.

22) sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej ,

23) sprawowanie nadzoru nad Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Samorządowych

urzędu.

24) realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej w tym pełnienie funkcji kierownika d/s i ewakuacji.

288 1
Piotr Szczucki Stanowisko:Sekretarz
Telefon:0818277203
Email:
289 2
Dariusz Turzyniecki Stanowisko:Sekretarz
582 3
Izabela Zarzycka Stanowisko:Sekretarz Gminy Opole Lubelskie
Telefon:+48 81 827-72-16
Email:
800 5