Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Logo - Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Skarbnik

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Dorota Bełżek Stanowisko:skarbnik
Telefon:+48 81 827-72-05
Email:
Godziny przyjęć:każdy dzień tygodnia - 8.00-15.00
Obowiązki:

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego UM

1. Skarbnik gminy, który jest głównym księgowym budżetu, odpowiada za obsługę finansową gminy.

2. Do zadań skarbnika należy w szczególności:

1) opracowywanie i wykonywanie budżetu gminy,

  1. analizowanie budżetu i bieżące informowanie burmistrza o jego realizacji i wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie,
  2. przygotowywanie uchwał budżetowych,
  3. sporządzanie sprawozdań finansowych oraz informacji opisowych z realizacji budżetu gminy,
  4. kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy,
  5. wykonywanie czynności określonych dla skarbnika gminy objętych uchwałą rady miejskiej w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
  6. dokonywanie kontroli wewnętrznej wstępnej, bieżącej i następnej w zakresie legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian, planów finansowych jednostek oraz ich zmian.
  7. nadzór nad prawidłowym prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy,
  8. nadzorowanie i obsługa procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem w gminie,

1) dbałość o mienie komunalne gminy i podejmowanie prawem przewidzianych działań na rzecz zwiększenia dochodów budżetu gminy,

10) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących powodować powstanie zobowiązań pieniężnych i ( ew; udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

11) opracowywanie programów gospodarczych i prognoz finansowych dla gminy,

12) współpraca z RIO i bankiem prowadzącym obsługę finansową oraz z innymi bankami, funduszami i fundacjami.

13) realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej.

288 1
Dorota Bełżek Stanowisko:skarbnik
Telefon:+48 81 827-72-05
Email:
289 1
Dorota Bełżek Stanowisko:Skarbnik
Telefon:+48 81 827-72-05
Email:
290 2
Dorota Bełżek Stanowisko:Skarbnik
Telefon:+48 81 827-72-05
Email:
800 3